สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
น่าน

 

 

 

 


HDC v4.0
ทีมพัฒนาโปรแกรม
คู่มือการใช้งานโปรแกรม

ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข

หมายเหตุ ::
B หมายถึง
A หมายถึง


ข้อมูลพิกัดสถานพยาบาลได้มาจาก : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ http://gishealth.moph.go.th

ปีงบประมาณ 2559

รหัสพื้นที่BAKPI